Marka Sorgula

TKDK

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye'de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 4 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetlidir. Şöyle ki destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız yani geri ödemesiz olarak verilecektir. Sözleşme hükümlerinin ihlali durumlarında ise sağlanmış mali desteklerin varsa gecikme zammı ile birlikte geri alımı söz konusudur.

Desteklenen sektörler aşağıdadır.

Tedbir 101. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar;

 • 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

 • 101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tedbir 103. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar;

 • 103-1 Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

 • 103-2 Kırmızı Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

 • 103-3 Kanatlı Et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması

 • 103-4 Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

 • 103-5 Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Tedbir 302. Çiftlik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme;

 • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması

 • 302-3 Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler

 • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler

 • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 • 302-6 Makine parkları

 • 302-7 Yenilenebilir enerji yatırımları

IPARD Programının Uygulandığı İller;

Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, ,Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Temel hedefi yeni işletmelerin açılmasına teşvik etmek ve girişimciyi eğitimsel ve mali anlamda desteklemektir. Bu şekilde ekonomiye dolaylı olarak katkı sağlamak için vardır. KOSGEB’in verdiği destekler arasında; KOBİ proje destek programı, kredi faiz desteği, işbirliği güç birliği destek programı, Ar-ge, genel destek programı, tematik proje destek programı, laboratuvar hizmetleri, gelişen işletmeler piyasası KOBİ destek programı yer almaktadır.

Kosgeb genel olarak sınıflamak gerekirse, 13 farklı sektörde destekleme vermektedir. Bu 13 farklı sektörü, uygun olan destekleme programları ile desteklemektedir. Kosgeb tarafından desteklenen sektörler genel başlıklar altında aşağıdaki gibidir.

 1. Madencilik ve Taş Ocakçılığı

 1. İmalat

 1. Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı

 1. Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve İyileştirme Faaliyetleri

 1. İnşaat

 1. Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı

 1. Ulaştırma Ve Depolama

 1. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

 1. Bilgi ve İletişim

 1. Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler

 1. İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri

 1. Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor

 1. Diğer Hizmet Faaliyetleri

Girişimcilik Destek Programlarının Genel Amacı:

 • Girişimciliğin desteklenmesi

 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması

 • Başarılı işletmelerin kurulması 

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

 • Girişimciler 

 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

 

Genel Destek Programı Programın Amacı

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları: Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği,Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği, Lojistik Desteği

İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,

·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güç birliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmekteyiz.

 

AB PROGRAMLARI HİBELERİ

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için  uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır.

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 28 ülkeden oluşan AB'de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB'nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır. Ülkemiz 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye'nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşma" ile Programlara katılmaya başlamıştır.

 Türkiye'nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:

Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder,

Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı'na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,

Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,

Katılımın resmi belgesi olan Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,

Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç başlar.

Ülkemiz 2007-2013 yılları arasında 9 Birlik Programına katılım sağlamıştır. Bunlar:

Eğitim ve Öğretim alanında Hayatboyu Öğrenme Programı,

Gençlik faaliyetlerini destekleyen Gençlik Programı,

Rekabetçilik ve Yenilik alanlarına destek sağlayan Rekabetçilik ve Yenilik Programı,

Araştırma ve Teknolojik Yeniliklerin desteklenmesi için 7. Çerçeve Programı,

Kültür faaliyetlerine destek sağlayan Kültür 2013 Programı,

Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi,

Sosyal Politika alanında gerçekleştirilen Progress Programı,

Gümrük alanındaki işbirliğini destekleyen Gümrükler 2013 Programı,

Vergi alanındaki işbirliğini destekleyen Fiscalis 2013 Programı olarak sıralanmaktadır. 

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

TANAP SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

Her yönüyle Türkiye'ye katma değer sağlayan TANAP, uyguladığı Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) aracılığıyla güzergahı boyunca yerel nüfusa güçlü faydalar sağlamayı, sürdürülebilir projelerle bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemeyi hedeflemektedir. 
Bu hedef doğrultusunda sağlanacak fon desteğinin hibe olarak verilmesi kararlaştırılmıştır. 

DESTEKLENECEK PROJELER

Yerel olarak tanımlanan ihtiyaçlara karşılık gelen bölgedeki insan kaynakları potansiyelini ve sosyal sermayeyi güçlendiren; tarım, imalat ve turizm dahil olmak üzere hizmet sektöründeki yerel küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan; bölgedeki çevre altyapısını, doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını, biyo-çeşitliliğini ve eko-sistemlerini geliştiren projeleri destekleyecektir. 

SOSYAL ÖNCELİK ALANLARI

- Turizm hizmetlerini çeşitlendiren yatırımlar
- Okulların, kütüphanelerin, spor alanlarının ve ortak sosyal alanların ekipman ihtiyaçları
- Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması
- Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerinin artırılması
- Sosyal sermaye yatırımları
- Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
- Yerel ve geleneksel ürünlerin üretimi

ÇEVRESEL ÖNCELİK ALANLARI

- Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi
- Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması
- Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi
- Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi 

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA  İLİŞKİN USUL
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayi ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

Tanımlar
a) ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,
b) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketini,
c) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,
ç) Cazibe Merkezleri Programı: Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı,
d) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,
e) Hesap: Cazibe Merkezleri Programı desteklerinin karşılanacağı ve izleneceği Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nezdinde açılan özel hesabı,
f) İdare: 11 özel idarelerini,
g) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesini,
ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığın’,
h) Ödenek: Cazibe Merkezleri Programının uygulanması amacıyla her yıl Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödeneği,
t) Program: Cazibe Merkezleri Programını,
i) Sabit yatırım tutarı: Bina ve inşaat, makine ve teçhizat ile arsa üzerindeki iyileştirmeleri de içeren diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,
j) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,
k) Yatırımcı: Program kapsamındaki desteklerden faydalandırılacak gerçek veya tüzel kişileri,
l) YİKOB: Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını, ifade eder.

Dayanak
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi ile 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun geçici 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Program kapsamındaki iller
Cazibe Merkezleri Programı, ekli 1 sayılı listede belirtilen illerde uygulanır.


Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar

Aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir:
a) İmalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırım’ tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçmemiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.
b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.
(2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.

Destek paketleri ve unsurları
(1) Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:
a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi.
b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.
e) Çağrı Merkezi Destek Paketi.
ç) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.
(2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Danışmanlık Hizmeti Desteği.
b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.
e) Bina Yapımı Desteği.
ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
d) Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği.
(3) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Nakdi Taşıma Desteği.
b) Teşvik Desteği.
e) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği.
ç) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
(4) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Bina Tahsisi Desteği.
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
c) Personel Eğitim Desteği.
ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
(5) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
a) Veri Merkezi Enerji Desteği.
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
e) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
(6) Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.

Yararlanma koşulları
Aşağıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla desteklenebilir:
a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının iki milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.
b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari iki yüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beş bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari iki yüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
(2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
(3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

Başvuru
(1) Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.
Değerlendirme ve öncelik kriterleri
(1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:
a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik
verilir:
a) Yüksek istihdam sağlaması.
b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
c) İhracat potansiyelinin olması.
ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.
e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KAYNAKLI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP)

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, 2011 -2015 Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde, doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yürütülecek olan “Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı” uygulamaları için 81 il kapsamında kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik yatırımlar ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin rehabilitasyonu yatırımlarına yönelik olarak bu rehberde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlayacakları hibe başvurularının il ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınmakta ve hibeye esas proje tutarlarının, ekonomik yatırımlara yönelik olanlarında % 50’si (elli), toplu basınçlı sulama sistemine yönelik olanlarında ise %75’i (yetmişbeş) hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanmaktadır.

Programa Kimler Başvurabilir

* Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

Bu belgeyi mutlaka hibe başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir.

* Gerçek kişiler son başvuru tarihinden önce Bakanlık tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak ve gerekli belgeleri sağlamak şartıyla ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım konularına başvurabilirler.

-Ekonomik yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

-Ekonomik yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

Uygulama illerinin yatırım konuları

(1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi ve günlük en fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli mezbaha,

c) Soğuk hava deposu,

ç) Çelik silo,

d) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

f) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

g) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu,

d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HİBE-DESTEKLERİ

SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ

2017 yılında da geçerli olmak üzere  sağlık turizmine yönelik olarak 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (*)  gereğince sağlık turizm destekleri yeniden düzenlenmiştir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış  özel hastaneler veya üniversite hastaneleri ile Sağlık turizmi şirketleri , (**) Türkiye’de döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması ve sağlık turizmi sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi için Türkiye’de yerleşik, sağlık turizminde faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderler kısmı olarak destek kapsamındadır. Bu destekler geri ödemesiz hibe niteliğindedir.

Sağlık turizmi şirketi: Ana sözleşmesi ve Türkiye’deki sağlık kuruluşları ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesine ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip şirketi, ifade eder.

Sağlık kuruluşu: İlgili kamu kurumunun izin ve denetiminde faaliyet gösteren, en az bir yabancı dilde internet sitesi bulunan ve uluslararası hizmet sunum altyapısına sahip özel veya kamu sektörü kuruluşunu ya da üniversite sağlık/bakım kuruluşudur.
Destekleri kısaca özetlemek gerekirse;

1- Tescil ve Koruma desteği;

Bu madde kapsamında Sağlık Kuruluşları, Sağlık Turizmi Şirketleri ürünün/hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, ürünün/hizmetin o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

2- Rapor ve Yurtdışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği;

Bakanlık tarafından ön izinle uygun görülen Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Turizmi Şirketleri pazar araştırması, sektör, ülke, uluslararası mevzuat veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderlerin %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

3-Belgelendirme Desteği;

Bakanlık tarafından uygun görülen  JCI (JointCommission International) Akreditasyonu, TEMOS Sertifikaları, QHA Trent Akreditasyonu, AccreditationCanada, AustralianCouncil on Healthcare Standards International (ACHSI),TÜV Belgeleri, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta areditasyon Standartları (SAS) Belgesi) kalite belgelerine yönelik olarak müracaat ve doküman inceleme giderleri,Belgelendirme tetkik giderleri,Belge kullanım ücretleri, İlk yıla ait kayıt ücretleri, Danışmanlık giderleri, Eğitim giderleri %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.( Bu madde kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri, her bir belge için en fazla 15.000 ABD Doları tutarında desteklenir.)

4-Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği;

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcalamarı Yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin tanıtım malzemesi örneği / örnek yayın / görseller (katalog, broşür ve tanıtım malzemesi örneği / reklam verilen gazete, dergi örneği / fotoğraf, video kaydı, CD vb.) %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

5-Yurt Dışı Birim Desteği;
Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri yada şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira (vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

6-Danışmanlık Desteği;

Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

7-Acenta Komisyon Desteği;
Ülkemizde uluslararası hasta getirilmesine yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

8-Tercümanlık Hizmetleri Desteği;

Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde isdihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 adet personelin aylık brüt ücretleri %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet alımına yönelik hizmet alımına yönelik giderlere %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

9-Hasta Yol Desteği;
Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları yada hava yolu şirketleri tarafından devavi edilmek üzere Türkiye ye getirilen hastaların ulaşım giderleri %50 oranında ve hasta başına en fazla 1.000 ABD Doları tutarında karşılanır

10-Münhasıran Yurtdışına Yönelik Olarak Yurtiçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi;

a) Yurtdışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
b) Yurtdışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD doları tutarında karşılanır.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

Kredi Garanti Fonu Temmuz/1991 tarihinde kurulan, 1993 tarihinde Halk Bankası ile ilk protokol Anlaşmasını yapmış, Temmuz/1994 tarihinde ise Merkez Onay Komisyonunun kurulması ile birlikte ilk kefaletini vermiş olan bir Tüzel kişiliktir.

Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmekte.

KGF kefaletlerindeki temel amaç Genç ve Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

Kefaletin Maliyeti Nedir?

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

Kefalet Limiti Ne Kadardır?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL.

Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?

 •  Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalı

 •  Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalı

 •  Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalı.

 •  Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalı.

 •  Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalı.

 •  Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamakta. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

 •  Yeni İş Kurma

 •  Mevcut Tesisin Genişletilmesi

 •  Hammadde Temini

 •  Yeni Teknoloji Kullanımı

 •  Yeni İş Yerine Taşınma

 •  Nakit Sıkıntısını Giderme

 •  İhracatın Finansmanı

 •  İthalatın Finansmanı

 •  Teminat Mektubu Amaçlı Krediler

 •  Finansal Kiralama

 •  KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

TUBİTAK

Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır. Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerimizin, kamu kurumlarımızın ve sanayimizin projeleri fonlanarak, ülkemizin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

Bu gelişmenin sağlanmasında TÜBİTAK’ın hibe destek programlarının katkısı büyüktür. TÜBİTAK, üniversiteler, özel sektör ve kamu kesimi tarafından yürütülen araştırma projelerine ve bilim insanlarına çeşitli programlar aracılığıyla mali destek sağlamaktadır.

Ulusal bilim, teknoloji ve yenilik hedeflerinden biri de; girişimcilik sistemini geliştirmek ve etkinleştirmektir. Girişimcilik ruhunu tetiklemek, girişimci fikirlerin filizlenebileceği ve dahası hayata geçebileceği iklimi sağlamak ve Türkiye'de girişimcilik atmosferi yaratmak son derece önem arz etmektedir. TÜBİTAK yeni dönem vizyonuyla, yenilik ve girişimciliğe daha çok önem verecek, sanayi Ar-Ge faaliyetlerine daha çok odaklanacak ve ulusal hedeflere katkı sağlanmasına yönelik sonuç odaklı faaliyetlerin içinde daha çok yer alacaktır.

Kamu ve özel sektörün teknolojik araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerine etkin katılımını sağlayacak teşvik ve destek sistemlerini geliştirmek ve uygulamak; erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fonları desteklemek, kamu ve özel sektörün araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesini desteklemek; sanayinin üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek ve bu iş birliğinin somut hale dönüşebileceği ortamlar oluşturmak; bu alanlarda girişimciliği desteklemek; fikri ve sınaî haklara ilişkin destek vermek; bu bentte sayılan amaçlarla Bilim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın, hibe niteliğinde ve/veya geri ödemeli destekler vermek ve ön ödemede bulunmak gibi destekleri vardır.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

Yurt Dışı Kaynaklı Hibe ve Krediler/Destekler Ne Demektir?

Gelişmekte olan ülkeler için Birleşmiş Milletler,Unesco ,Japon Hükümeti,Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Unicef gibi ülke ve uluslar arası kurumların,insani yardım adı altında ihtiyaçlara cevap verebilecek içerikteki projelere 0 oranlarına kadar ekonomik destek sağlamaktadır.Bunların destek süreleri yıl içersinde duyurulmaktadır.Bu tür duyurulara ulaşmak için web sitemizin duyurular bölümünde güncel olarak yayınlanacaktır.

JAPON BÜYÜKELÇİLİĞİ YEREL PROJELERE HİBE PROGRAMI

“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır. Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmekte

 

YATIRIM ve KREDİ FİZİBİLİTE RAPORLARI

Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte katılım öncesi Mali yardımlar sayesinde son 10 yıl içerisinde ciddi manada her alanda yatırımlar hızlanmıştır. Ağırlıklı olarak imalat sektöründe kendini hissettiren yatırımların %70’i ihracata dönük yaşanmıştır. Bunu enerji, Tarım ve Hayvancılık, Turizm gibi sektörler takip etmektedir. Bu tür yatırımlarda gerek AB ve gerekse iç kaynaklı desteklerden faydalanıldı ise de yatırım tamamlama noktasında birçok işletmeler sabit ve işletme yatırımlarında kredi mekanizmalarını kullanmışlar ve halen de kullanmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan Kredi garanti Fonunun bu tür yatırımlarda garantör sıfatını üstlenmesi yatırımcılar için oldukça cazip imkânlar olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, AFKA Fikri Hakları Ve Danışmanlık A.Ş olarak yatırımcıların gerek iç kaynaklı ve gerekse dış kaynaklı orta ve uzun vadeli borçlanmalarında yapılabilirlik fizibilite dosyalarının hazırlanmasında daha önce kendisini bu konuda ispatlamış öncü bir kuruluş olarak sahada hizmet vermektedir. İşletmelerin ihtiyaç duydukları finansmanın nerede, ne zaman ve ne amaçla kullanacağını, yatırımın geri dönüş süresini, karlılık derecesinin hesaplanması ve rantabl bir yatırım olduğunun sayısal verilerle maliyet muhasebesi kuralları içerisinde profesyonel bir yaklaşımla finans kuruluşuna sunabilecek hale getirilmesi yatırımcıların ihtiyaç duydukları fon kaynağına ulaşmalarında ciddi bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bunun için;

 1. İşletmenin mevcut durumu değerlendirilmesi,

 1. İhtiyaçları,

 1. Kısa, orta ve uzun vadede beklentileri,

 1. Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynakları,

 1. Menkul ve gayrimenkul mevcutları,

 1. Son üç yıllık mali performansları,

 1. Mamul, yarı mamul ve hammadde temini,

 1. Girdiler ve çıktılar,

 1. Borç ödeme kabiliyetleri,

 1. Var olan borç ödemeleri

Gibi bilgiler kullanılarak yatırımcıya rekabet edebilecek, riskleri en aza indiren ve mevcut risklere karşı da önlemler içeren bir yatırım fizibilite dosyası hazırlanır. Bu çalışma aynı zamanda yatırımların uygulama dönemlerinde de ciddi bir yol haritası olarak kullanabilecekleri içerikte olması uygulayıcıların iş kaybı ve zaman kayıplarını da bertaraf edecek mahiyettedir.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

TANITIM FİLMİ VE SENARYO YAZARLIĞI HİZMETLERİ

Günümüz şartlarında şirketlerin rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yapmaları gereken tanıtım faaliyetleri çok çeşitlilik göstermektedir. Bunların başında ürün ve hizmet şartlarının en kısa ve etkili anlatım yöntemi olan, belirli bir estetik ve akıcılıkla hazırlanmış tanıtım videolarıdır. Firmalar toplantı, konferans, organizasyon, seminerler için çeşitli videolara ihtiyaç duyarlar. Okuma alışkanlığı oranı düşük olan Türkiye’de görsel çalışmalar çok daha etkili olmaktadır. Bu sayede potansiyel müşterilerin firma hakkında yeterli ve doğru bilgiye en kısa sürede ulaşması sağlanmaktadır. Görsellik eşliğinde müşterilerin kulaklarına gelen ses ise firmaların ürünlerini hedef gruplara işitme yöntemiyle tanıtma aracı olarak tercih edilen yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu nedenle, AFKA Fikri Hakları ve Danışmanlık A.Ş olarak sektör sınırlaması olmaksızın firmaların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumlarını konu alan kurgular senaryo haline getirilmek suretiyle film teknikleri kullanılarak bir video kliple kurumun tanım hizmetlerinde teknik destek sağlanmaktadır. Değişik dillerde de hazırlanabilecek bu çalışmalar kurumların dış ülkeler nezdinde de kullanımına imkân tanıtacak formatlarda tasarlanabilir.

 

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerelidarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.

Ülkemizde Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 no’lu Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Türkiye’de 2006 – 2009 yılları arasında kurulmuş 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD), Mali Destek (MD) ve Teknik Destek (TD) Programları ile bölgelerinde proje teklif çağrıları gerçekleştirmektedir. DFD ve MD’ler kâr amacı güden kuruluşlara da dönük olabilmektedir.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmekte