Marka Sorgula

Endüstriyel Tasarım

Endüstriyel Tasarımın Tanımı

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri,grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü oluşturan tasarımların ayırt edici nitelik içeren ve yeni olanlarının tescil edilmesi ve sahiplerinin,bu tasarımları içeren ürünleri belirli bir süre (25 yıl) üretme hakkına sahip olmaları,tasarım koruması olarak tanımlanmaktadır. Tasarım tescili, ürünlerinize kimlik kazandırır ve tekel hakkı sağlayarak sadece size ait olduğunu belgeler. 

Endüstriyel tasarım tescil başvurularında ;Başvuru sahibi : Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır. Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. 

Tasarımcı : Tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir.Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

Çoklu Başvuru ve Koşulları

Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, birden çok tasarımın tescil işlemlerinin tek bir başvuru ile yapılmasıdır. Tescile konu tasarımların çoklu başvuruya konu olabilmesi için ürünlerin

- Aynı alt-sınıfa ait olması veya,

- Aynı set / takıma ait olması veya,

- Bileşik bir ürünün parçaları olması veya,

- Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bir bileşimi oluşturması, gerekir.

İtirazlar

TPMK tasarım başvurularında tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığını incelemeden şekli uygunluğa sahip başvuruları ilan eder. Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni’nde ilana çıkmış endüstriyel tasarımlar için gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları;

- yeni,

- ayırt edici niteliğe sahip olmayan başvurulara tasarım belgesinin verilmesine karşı TPMK nezdinde itiraz edebilir.

Endüstriyel tasarımlara itirazlar yazılı olarak ve ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde yapılır.

Ayrıca başvurularınıza yapılan itirazlara karşı 1 ay içerisinde cevap dosyalanabilmektedir.

Koruma Kapsamı Dışında Tutulan Tasarımlar

Ayrıca, endüstriyel tasarım koruması;

-üretim yönetimi,

-ürünün kullanım amacı,

-teknik faydaları,

-fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.

Sadece ürünün şekil,biçim,malzeme vb. görünüşüne yansıyan özelliklerini içerir

GEREKLİ BELGELER
- Tasarımın görsel anlatımı

- Tarifname

- Başvuru, yayın harcı ve varsa rüçhan hakkı talebinin harç ve ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı ,aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
-Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-Unvan değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

-Vekâletname

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

DEVİR İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi

- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER 

-Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını lisansa konu olan tasarımın adını, tasarım tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi aslı

-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
-Vekaletname

VERASET VE İNTİKAL İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti
-Veraset ve İntikal işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

-Vekâletname

 

AFK Hukuk Bürosu olarak Fikri Hakların tüm dallarında hizmet vermekteyiz.