Marka Sorgula

BANKACILIK VE KREDİ DANIŞMALIĞI VE KREDİ SÖZLEŞME DENETİMİ TİCARİ KREDİLER

Her firma için yeterli finansman kaynağı devamlığı sağlamak ve hayatta kalmak için en önemli noktadır. İşletmelerin pratiğine baktığımızda işletmelerin zarar ettiği için değil yeterli likidite ve finansman kaynağına sahip olmadıkları için zorlandığını görürüz. Şirketimiz, Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ finansman kaynakları ve likiditenin sağlanması için firmalara,HİBE-TEŞVİK kredileri yanında bankacılık ilişkileri, kredi süreçleri ve bu süreçlerin yönetimini konusunda kendi uzmanlığını katarak danışmanlık ve birlikte çalışma yöntemleriyle gerekli hizmeti vermektedir.

Bankacılık ve kredi danışmanlık hizmetlerimiz;

• Firmaların bankalar ve diğer finans kuruluşları ile olan ilişkilerinin yönetilmesi
• Firmanızın finansal ihtiyaç analizini yapma
• Firmanız için en uygun HİBE ve TEŞVİKLER de değerlendirilerek finansman ve kredi modelinin analizi
• Bankalar arası çok farlılık arz eden faiz, ücret ve masrafların yer aldığı sözleşmelerin analizi, piyasa ve yasal şartların akdi(sözleşmelerinin) denetimi.

DAYANAK VE UYGULAMA

Genel kredi sözleşmeleri kendi özel koşulları içinde değerlendirilmesi gereken sözleşmeler olup borçlar hukukundaki sözleşme kalıplarından birine oturtulamaz.
6098 sayılı TBK’nın 21/ son maddesine göre sözleşmenin niteliğine ve özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.

Sözleşmede yazılsa bile yazılmamış sayılmaya dair örnekler
Sorumsuzluk Anlaşması, Zamanaşımından Feragat, Kefalet sözleşmesinin Şekli ve Miktarı,Faize Faiz Yürütülmemesi,İpotek Resmi Şekil Kuralı,

KEFALET

Ticari nitelikteki genel kredi sözleşmelerine kefalet aksi kararlaştırılmamışsa müteselsil kefalet niteliğindedir.(TTK m. 7)
Kefil kefalet limiti ve kendi temerrüdünün sonuçlarından sorumludur.
Kefil asıl borçlunun, asıl borcu ile temerrüt faizi borcundan kefalet limiti kadar sorumludur. Ancak kendi temerrüdü oluştu ise bu aşamadan sonra limit ile sınırlı olmaksızın kendi sorumluluğu başlar. Kefil, takipten önce temerrüde düşürülmemişse hesap kat tarihinden takip tarihine kadar işleyen akdi faizden limiti dâhilinde sorumlu olur.
Temerrüt için hesap kat ihtarının kefile tebliği şarttır.
Kefil, hesap katı yapılmadan önce ödeme yaparsa, asıl borçlu nam ve hesabına ödeme yapmış sayılacağı için, kefaletten doğan sorumluluğu devam eder. Ancak, hesap kat ihtarından sonra yaptığı ödemeler, kendi nam ve hesabına yapılmış sayılarak, yaptığı ödeme oranında sorumluluğunu sona erdirir.
Sözleşmede açıkça bir hüküm bulunmadığı takdirde, gayri nakit kredinin depo edilmesi kefilden istenemez. Ancak gayri nakit alacak nakdi alacağa dönüşürse, kefil limiti dâhilinde sorumlu olacaktır.
Kefilin mirasçıları, kefalet borcundan, borcun ölümden önce doğmuş olması halinde sorumludur. Mirasçılar, kefilin ölümünden sonra kullandırılan krediden sorumlu olmazlar.

FAİZ

''6102 sayılı TTK m.8/1 ‘’Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir.''

TEMİNAT

Kredi borcuna 3. şahıslarca ipotek verilmesi halinde alacaklı banka ipotek limiti kapsamında malik ile borçlu hakkında (birlikte) ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapabilir. 3. şahıs tarafından borçlu lehine verilen ipotekte alacaklının ödeme talebi gayrimenkul malikine karşı yapılmış olmadıkça ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunulamaz.Kredi sözleşmesinin müteselsil kefili tarafından kefaletinin teminatı olarak rehin verilmiş olması halinde kefil için İİK. m.45 uygulanır.
Kredi sözleşmesinin müteselsil kefili tarafından kefaletinden ayrı olarak kredi borcu için rehin verilmiş olması halinde hem kefalet limitinden hem rehin limitinden ayrı ayrı sorumluluk doğacaktır.

ZAMANAŞIMI

Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunması nedeniyle, ihtilaf doğması veya kredi ilişkisinin sona ermesi ardından, sözleşmenin yapıldığı tarihe göre değişiklik arz etmekle birlikte 2-10yıl arasında değişen zamanaşımları vardır.

KREDİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ

Genel olarak işlem koşulu, sosyal ve ekonomik gelişmeler sonucunda, finans ve sigorta şirketleri, birçok kişi ile aralarında, bireysel sözleşmenin kurulmasından önce soyut ve tek yanlı olarak kaleme alınmış sözleşme koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda (tip/formüler sözleşme) ancak aynı tipteki hukuki işlemleri düzenlemektedirler. Kişi, sözleşmeye -evet ama- diyemeyecek, hükümlerin değiştirtemeyecektir. Kişinin mecburen imzaladığı (ki bu sözleşme olmayan bir haktan vazgeçirecek kadar dahi tek taraflıdır; aynen iş hukukundaki geçersiz bir ibranamedeki, sendikalı olmayan bir işçinin sendikal bir haktan vazgeçtiğine dair ibranamesi gibidir) bu sözleşmelerin uygulanmasında emredici hükümlerle korunması gerekmektedir.
Müşteri tüketici ise ilgili aleyhe olan sözleşme hükümlerinin, TKHK, borç da ticari ise TBK (20-21-25-26),TTK(55/f) ve genel hükümlere göre “genel işlem koşullarına/iyi niyete/yasaya/ahlaka/adaba aykırılık’’la iptali ve yazılmamış addi gerekir.

BANKANIN KREDİ VERİRKEN FAİZ DIŞINDA ÜCRET İSTEME HAKKI

Bankalar, yaptıkları iş gereği faiz dışında bir ücret ve varsa kredi vermek için yaptığı sair masrafları isteme hakkı vardır.
Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır.(TTK20)

BANKANIN FAİZ DIŞI ÜCRET VE MASRAF İSTEME HAKKININ SINIRI VE DENETİMİ

Önceden matbu şekilde, kuvvetli olan tarafından hazırlanan sözleşmelerin tek taraflı hükümleri geçersiz kabul edilerek,sözleşme dahi olsa net,açık,anlaşılır olmayan dayanaksız bedellerin sözleşmede yazılmamış olması kabul edilmelidir.
Genel bankacılık uygulamalarına, diğer bankaların işlemlerine ve uygulamalarına, sözleşme Hükümlerine göre kredi üzerinden alınan ücretlerin uygun olup olmadığı ve piyasa rayicinin tespiti ile varsa tespit edilen fazladan haksız olarak kesinti yönünden kredi alana iadesi gerekebilecektir.

Şirketimiz, Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ hem bu konularda danışmalık hizmeti vermekte hem de gerek duyulduğunda Uzman Mütalaaları ve Teknik Raporlamalar başlığında izah edildiği usulde kullanılmak üzere uzman görüşü ve teknik raporlar hazırlayarak da müşterilerimize danışmanlık vermekteyiz.