Marka Sorgula

BANKACILIK VE KREDİ DANIŞMALIĞI VE KREDİ SÖZLEŞME DENETİMİ

TÜKETİCİ KREDİLERİ

Toplumun her bireyi için yeterli finansman kaynağı devamlığı sağlamak ve hayatta kalmak için en önemli noktadır. Şirketimiz, Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ finansman kaynakları ve likiditenin sağlanması için şahıslara, HİBE-TEŞVİK kredileri yanında bankacılık ilişkileri, kredi süreçleri ve bu süreçlerin yönetimini konusunda kendi uzmanlığını katarak danışmanlık ve birlikte çalışma yöntemleriyle gerekli hizmeti vermektedir

GÜNCEL DURUM

Kredi çekerken bankaların yönelttiği sözleşmeyi çok incelemeden hatta bazen hiç okumadan doğrudan kabul edilir. Aynı zamanda kredi kullanırken bizden talep edilen ücretler de sorgulanmaz. 3.10.2014 tarihinde  yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle ücret ve masraflara belli sınırlamalar getirilmeye çalışılmıştır.

Finansal kuruluşların müşteriler karşısında göreceli güçlü konumunun tüketicilerin aleyhine kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme ile getirilen yeniliklerden tüketicileri en çok ilgilendiren ve finansal ürün ve hizmet ücretlerinde yapılan değişikliklerdir.

Yönetmelikle tüketicilerin bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile olan ilişkilerinde karşılaştıkları ücret, komisyon ve benzeri masraf kalemleri sadeleştirilerek sayıca azaltılmıştır. Yönetmelik ekinde yer alan 20 ücret kalemi dışında hiçbir ücretin alınamayacağı bir model oluşturulmuştur. Ücretler, Yönetmelik ekinde 5 farklı grupta sınıflandırılmıştır. Bu  listede yer alanlar dışında hiçbir ücret tahsil edilemeyeceğinden, makul olmayan ücret taleplerinin de önüne geçilmiş olunmaktadır. Yeni bir ücret konulabilmesi için BDDK’ dan  izin alınması zorunluluğu getirilmiştir. Aynı zamanda yeni dönemde kavram kargaşasına son verilmesi amaçlanarak, farklı isimlerle adlandırılan ücretler için kavram birliği sağlanmıştır. Finansal kuruluşların aynı işlemi farklı adlar altında birden fazla ücretlendirmeleri ya da sadece ismi farklı biçimde ifade ederek kavram bulanıklığı yapmak suretiyle alınması haksız kabul edilen bir masraf kaleminin talep edilmesi bu şekilde önlenmiştir.

Finansal kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde yer alan her türlü faiz ve ücret kaleminin tutarı ile diğer önemli bilgileri topluca tek bir sayfada gösteren bilgilendirme formları hazırlanacaktır. Böylece olası tüm faiz ve ücret kalemleri bir arada görülebilecek ve karşılaştırmaya müsait olacaktır. Bunlarla birlikte ücret talep edilebilecek her ürün ve hizmet için finansal tüketicinin ayrı ayrı onayının alınması şartı getirilmiştir. Bu suretle vatandaşın haberi olmadan herhangi bir işlem yapılmasının önüne geçilmiştir.

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DURUM

Mevzuat değişikliğinden önce, ne ücretlerde ne de masraflarda uygulama birliği olmadığı gibi aynı neviden ücret ve masraflar dahi 3-5 farklı isimle alınır hale gelmişti. Devam eden süreçte de Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve mahkemeler yoğun bir iş yükü altında kalmış ve değişiklikten önceki haksız ve yersiz bedellerin kredi alana iadesi sağlanması yolu idari ve adli olarak hukuk sistemimize girmiştir.

Bu kapsamda pek çok kişiden ‘yersiz kesintiler yapılmıştır. Bunlar tek taraflı ve müzakere edilmeden, önceden hazırlanan standart sözleşmeye bankaca konmuş, taraflar arasında dengesizliğe yol açan, haksız şartlar kabul edilmiştir.Her ne nam ve isim alındıysa’’ HAKLI, MAKUL ve BELGELİ olmayan masraflar tüketiciye iade edilmiştir.

TEMERRÜT

Belirli süreli sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, kredi veren, borcun tamamının ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde kullanılabilir. Kredi verenin bu hakkı kullanabilmesi için tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması zorunludur.

Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ olarak, hem bu konularda fizibilite ve danışmalık hizmeti vermekte hem de gerek duyulduğunda Uzman Mütalaaları ve Teknik Raporlamalar başlığında izah edilen usulde kullanılmak üzere uzman görüşü ve teknik raporlar hazırlayarak da müşterilerimize hizmet vermekteyiz.